Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Beknopte garantievoorwaarden printers Goedkoopsteprinter

 1. Goedkoopsteprinter.nl is een handelsnaam van Web-International
 2. Goedkoopsteprinter.nl geeft op gebruikte producten 3 maanden garantie met een maximum van 10.000 afdrukken, boven de 10.000 afdrukken vervalt de garantie.
 3. De garantieregels zijn alleen van toepassing indien u de machine door ons laat leveren, bij afhalen vervalt de garantie
 4. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Reclames dienen ten alle tijden per email of schriftelijk te worden gemeld.
 6. Goedkoopsteprinter.nl verplicht zich terechte reclamaties adequaat en binnen de gangbare termijn op te lossen.
 7. In situaties waarin blijkt dat er onterecht een beroep is gedaan op de garantie zullen alle werkzaamheden en andere gemaakte kosten worden doorbelast.
 8. Storingen ontstaan door onjuiste installatie zullen niet als garantie worden erkent en de gemaakte kosten voor herstel/deinstallatie zullen worden doorbelast.
 9. De garantie voorwaarden dicteren niet dat Goedkoopsteprinter.nl zichzelf verantwoordelijk houdt tot het compleet reparen van de printer maar mag indien genoodzaakt ook de printer omruilen tegen ofwel dezelfde machine ofwel een upgrade naar een hogere prijsklassen. Indien een dergelijk aanbod wordt afgeslagen behoudt Goedkoopsteprinter.nl zich het recht tot verwerpen van de garantie.
 10. Op printers onder de 500,- EUR zit een Carry-In garantie wat inhoud dat de printer terug naar ons magazijn gebracht moet worden waar deze vervolgens binnen enkele dagen gerepareerd worden.
 11. Producten nieuw in doos kunnen enkel geretourneerd worden indien de doos onbeschadigd en ongeopend is gebleven.
Bekijk onderstaand onze uitgebreide leverings- en garantievoorwaarden.

Algemene voorwaarden Web-International IJsselstraat 39 5463NK Veghel Versie geldig vanaf: 22 februari 2010 Artikel 1 Definities 1.1 Web-International: De eenmanszaak, Web-International, statutair gevestigd te Veghel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 17159304. 1.2 Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die aan Web-International een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten. 1.3 Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of een goed dat geleverd wordt door Web-International. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: professionele gereviseerde kantoorapparatuur zoals kopieermachines en printers. 1.4 Website van Web-International: de website van Web-International te bereiken via www.goedkoopsteprinter.nl. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Web-International en tevens alle overeenkomsten die Web-International aangaat met haar Opdrachtgever. 2.2 Wanneer tussen de Opdrachtgever en Web-International nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden. 2.3 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Web-International. 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. 2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten. 2.6 Indien Web-International deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Opdrachtgever, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 3.1 Door Web-International gedane aanbiedingen en/of offertes binden WebInternational niet en gelden slechts als uitnodiging to het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen. 3.2 Opdrachtgever zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en tevens exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 3.3 De kosten genoemd in artikel 3.2 komen ten laste van de Opdrachtgever. 3.4 Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Web-International het recht om de prijs in de desbetreffende offerte/aanbieding en andere voorwaarden te wijzigen. 3.5 De op de website van Web-International aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product. Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst 4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever via de website van WebInternational een aanbod heeft aanvaard. 4.2 Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van Web-International alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst. 4.3 Een overeenkomst via de website van Web-International komt tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door Opdrachtgever een bestelling is geplaatst door het invullen van het bestelformulier, door Web-International deze bestelling is aanvaard én deze aanvaarding voor Opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Web-International de opdracht aanvaardt. 4.4 Het staat Web-International altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Opdrachtgever aanvaard aanbod. Indien Opdrachtgever producten al aan Web-International heeft betaald, dient Web-International dit bedrag onmiddellijk na weigering terug te boeken aan Opdrachtgever. Artikel 5 Levering van Producten 5.1 Levering geschiedt vanuit het magazijn van Web-International en zolang de voorraad strekt. 5.2 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door WebInternational een nadere levertijd opgegeven, waarbij Web-International zal trachten altijd binnen zes (6) weken levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn. 5.3 Indien Web-International niet kan voldoen aan de in artikel 5.2 gestelde leveringstermijn, zal Web-International een nadere leveringstermijn stellen aan de klant. 5.4 Levering van producten vindt plaats op een door Opdrachtgever te bepalen adres en is niet kosteloos. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever. 5.5 Indien Web-International door toedoen van de Opdrachtgever niet normaal of zonder onderbreking kan leveren, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Web-International extra te maken kosten. Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 6.1 Web-International behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Web-International. 6.2 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Web-International geschieden. Opdrachtgever is verplicht Web-International onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen. 6.3 De volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door Web-International geleverde zaken, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., berusten uitsluitend bij Web-International en/of haar leveranciers. 6.4 Ingeval Web-International een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van WebInternational vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 6.5 Bij gebreke aan betaling en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is Web-International gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever WebInternational bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Web-International om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen goederen crediteert Web-International tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. Artikel 7 Reclames & garantie 7.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen schriftelijk te melden aan WebInternational. 7.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 7.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Web-International zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen. 7.3 Op de door Web-International geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering. 7.4 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie wilt doen als omschreven in artikel 7.3 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door Web-International geleverde producten aan te tonen. 7.5 Garantie geldt enkel voor producten die onbeschadigd zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd aan Web-International. 7.6 De kosten voor de retourzending komen voor de rekening van Opdrachtgever en tevens zorgt Opdrachtgever er zelf voor dat de Producten op een juiste wijze worden geretourneerd aan Web-International. 7.7 De Opdrachtgever heeft geen recht op garantie als beschreven in artikel 7 indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever of indien een gebrek is ontstaan door normale slijtage aan het Product. 7.8 De installatie van de geleverde Producten komt voor de rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de Producten verkeert installeert doet dit niets af aan de kwaliteit van de door Web-International geleverde Producten en zal de Opdrachtgever geen recht hebben op de Garantie beschreven in dit artikel. 7.9 De garantie als beschreven in artikel 7 geldt niet voor verbruiksartikelen. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: developer, digitale opslagmedia, cleaningblades, aanvoerrollen, transportrollen of -banden, drums, fixeringssystemen, aandrijfmotoren, inkten, papier, toner. 7.10 De garantie als beschreven in artikel 7 geldt ook niet voor verkeerd gebruik, bedieningsfouten, glasbreuk, storingen aan machines door gebruik van adhesie stoffen in en op de machine, invloeden van buitenaf zoals warmte, kou, droogte en vocht, schade aan plaatwerk, storingen door extreme vervuiling en veranderingen of wijzigingen aangebracht door Opdrachtgever of anderen dan Web-International. 7.11 Indien de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient Opdrachtgever Web-International een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Web-International niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Opdrachtgever het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Web-International heeft doen toekomen voor de gebrekkige producten. 7.12 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op zijn recht van garantie schorten overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op. 7.13 wanneer opdrachtgever het artikel heeft doorverkocht aan derden partij vervalt de garantie op alle artikelen.Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 Web-International sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Web-International geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Web-International, zijn directie en/of leidinggevend personeel. 8.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van WebInternational komt. 8.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Web-International aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Web-International toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 8.4 Web-International is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 8.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Web-International beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 8.6 De Opdrachtgever vrijwaart Web-International tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 9 Verplichtingen van de Opdrachtgever 9.1 In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Web-International en Opdrachtgever. 9.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Web-International alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen. 9.3 Indien de Opdrachtgever foutieve gegevens doorgeeft aan Web-International, is de Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het factuurbedrag zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vervanging en/of reparatie van het geleverde 9.4 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door Web-International geleverde producten. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 7.3. 9.5 Opdrachtgever dient er tevens zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de Producten gelost/uitgeladen moeten worden. Artikel 10 Overmacht 10.1 Web-International is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 10.2 Web-International kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voorduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade. Artikel 11 Prijs & betaling 11.1 Web-International factureert vooraf, gelijk met de levering of na afloop van de overeenkomst. 11.2 Het staat Opdrachtgever vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden op de website, tenzij expliciet een andere mogelijkheid voor betaling wordt geboden door Web-International. 11.3 Indien Opdrachtgever wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever. 11.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 11.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Web-International gemaakt indien Web-International op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 11.6 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Web-International zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Artikel 12 Klachtenprocedure 12.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de Producten worden ingediend bij Web-International. 12.2 Het indienen van een klacht als genoemd in artikel 12.1 schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 12.3 Bij het niet tijdig indienen van een klacht beschreven in artikel 12.1 vervalt het recht op de klachtenprocedure voor de Opdrachtgever. 12.4 Web-International is verplicht binnen veertien (14) dagen schriftelijk gehoor te geven over de ingediende klacht aan de Opdrachtgever. Bij uitzondering kan de termijn van veertien (14) dagen worden verlengd. Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Web-International partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 13.2 De Opdrachtgever en Web-International zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »